Vyhľadať
Close this search box.

GDPR

Oboznámenie k spracúvaniu osobných údajov v zmysle čl. 13 a čl. 14 nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a v zmysle § 19 a § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Za účelom informovania pacientov a klientov (ďalej len „dotknutá osoba“) o spôsoboch spracúvania ich osobných údajov prevádzkovateľ vydáva tieto Podmienky spracúvania osobných údajov (ďalej len „PSOÚ“). Dotknutá osoba je povinná oboznámiť sa s týmito PSOÚ, pričom prevádzkovateľ na požiadanie vydá dotknutej osobe kópiu týchto PSOÚ pred poskytnutím služieb alebo kedykoľvek počas poskytovania služieb.

 

1. Prevádzkovateľ webovej stránky

Prevádzkovateľ webovej stránky a zároveň poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je spoločnosť Solem Clinic, s.r.o. (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“).

Sídlo: Tomášikova 28/B, 821 01 Bratislava – Ružinov, SR

IČO: 538 35 719

DIČ: 2121510193

Zapísaná v: OR Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 153279/B

 

2. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa

Vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov môžete kontaktovať Prevádzkovateľa e-mailom na e-mailovej adrese gdpr@solem.sk.

3. Všeobecné informácie

Prevádzkovateľ postupuje pri spracúvaní osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Zákon“).

Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od Vás ako dotknutej osoby (ďalej aj ako „Dotknutá osoba“) alebo od inej osoby, ktorá nám poskytne Vaše osobné údaje. Môže tak nastať situácia, ak Prevádzkovateľ získa osobné údaje aj od inej osoby, ako priamo od Vás, preto tento dokument poskytuje informácie všetkým Dotknutým osobám ako v zmysle čl. 13 Nariadenia, tak aj v zmysle čl. 14 Nariadenia/§ 19 a § 20 Zákona.

Všetky osobné údaje, ktoré o Vás Prevádzkovateľ ako o dotknutej osobe spracováva sú spracovávané iba pre odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia, k čomu Prevádzkovateľ zároveň prijíma Internú smernicu o spracovávaní osobných údajov, ako aj bezpečnostné opatrenia uvedené v bezpečnostnej dokumentácii. Nájdete tu informácie o tom, aké osobné údaje o Vás spracovávame, za akým konkrétnym účelom, na akom právnom základe, komu môžeme Vaše osobné údaje poskytovať a predovšetkým aké máte v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov práva.

4. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti a práca s osobnými údajmi

Prevádzkovateľ je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien (ďalej len „Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“).

1. Právny základ

Za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti prevádzkovateľ musí a je oprávnený spracúvať osobné údaje pacientov. Právnym základom spracúvania je pritom nevyhnutnosť na plnenie zmluvných povinností na základe zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, ako aj nevyhnutnosť na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR), najmä, ale nie výlučne podľa:

   

   • zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien (ďalej len „Zákon o zdravotnej starostlivosti“),

   • Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,

   • zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien,

   • zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien (ďalej len „Zákon o NZIS“),

   • zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a oprávnené záujmy prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

  2. Účely spracúvania osobných údajov

  Účelmi spracúvania osobných údajov dotknutých osôb sú najmä riadne poskytovanie zdravotnej starostlivosti, riadne nakladanie s liekmi a zdravotníckymi pomôckami, vedenie zdravotnej dokumentácie, oznamovanie údajov do Národného zdravotníckeho informačného systému (elektronické zdravotníctvo, ďalej len „ NZIS“), vykonávanie práv a povinností prevádzkovateľa voči zdravotným poisťovniam, evidencia pacientov a komunikácia s pacientmi, ako aj objednávanie na vybrané zdravotné úkony. Účelom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa je priamy marketing a ponúkanie ďalších služieb , ktoré priamo súvisia v poskytovaním zdravotnej starostlivosti dotknutej osobe.

  3. Nevyhnutnosť

  Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je dobrovoľné, je však nevyhnutnou podmienkou spracúvania osobných údajov na účely uvedené v bode 1.2 týchto PSOÚ. V prípade poskytnutia zdravotnej starostlivosti, predpísania alebo použitia lieku alebo zdravotníckej pomôcky, prevádzkovateľ musí uchovávať osobné údaje podľa týchto PSOÚ a dotknutá osoba už bežne nemá právo na ich vymazanie a likvidáciu.

  4. Kategórie údajov

  Osobnými údajmi, ktoré prevádzkovateľ o dotknutej osobe spracúva, sú najmä:

    

    1. Bežné osobné údaje, napr. titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné číslo. Na spracúvanie týchto údajov má prevádzkovateľ právny nárok.

    1. Údaje o zdraví (osobitná kategória osobných údajov), napr. údaje o diagnóze, anamnéze, predchádzajúcich výkonoch zdravotnej starostlivosti, užívaných liekoch a zdravotníckych pomôckach, alergiách, ochoreniach a zdravotnom stave pacienta, ošetrujúcich lekároch pacienta, údaje o výkone zdravotnej starostlivosti prevádzkovateľa, liekoch a zdravotníckych pomôckach použitých pri výkone zdravotnej starostlivosti prevádzkovateľom. Na spracúvanie týchto údajov má prevádzkovateľ právny nárok.

    1. Kontaktné údaje, najmä adresa e-mailu, telefónne číslo, korešpondenčná adresa a iné kontaktné údaje. Na spracúvanie týchto údajov prevádzkovateľ nemá právny nárok.

   5. Oprávnené záujmy

   Oprávneným záujmom prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby je najmä skvalitňovanie služieb prevádzkovateľa a zisťovanie spokojnosti pacientov a klientov, objednávanie na vybrané zdravotné úkony, pripomínanie pravidelných výkonov pacientom (napr. preventívna prehliadka, formou SMS správy alebo emailu) a ponúkanie ďalších služieb pacientom a klientom. Na základe poskytnutých údajov prevádzkovateľ nebude automatizovaným spôsobom prijímať rozhodnutia dôležité pre dotknutú osobu.

   6. Správnosť

   Poskytnutím osobných údajov dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže prevádzkovateľovi spôsobiť. Dotknutá osoba je povinná nahlásiť prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu svojich poskytnutých osobných údajov.

   7. Trvanie spracúvania

   Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby: v zmysle § 22 ods. 2 Zákona č. 576/2004 Z.z. prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby 20 rokov po smrti dotknutej osoby, prípadne 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti dotknutej osobe.

   8. Prenos údajov

   Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté tretím osobám a orgánom verejnej moci v nevyhnutnom rozsahu, ak to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis; najmä môžu byť prenesené do NZIS, oznamované príslušnej zdravotnej poisťovni, odovzdané pri odovzdaní zdravotnej dokumentácie inému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, sprístupňované osobám oprávneným nahliadať do zdravotnej dokumentácie a oznamované Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

   9. Zodpovedná osoba

   Prevádzkovateľ vyhlasuje, že neustanovil v zmysle článku 37 GDPR zodpovednú osobu.

   5. Súbory Cookies

   Pri použití webstránok https://solem.sk/ návštevníkom webstránok (ďalej len „používateľ“) môže dochádzať k ukladaniu súborov cookies (drobných súborov, ktoré zabezpečujú trvanie relácie používateľa a sledovanie jeho aktivity na webstránkach) na elektronickom zariadení, pomocou ktorého používateľ k týmto stránkam pristupuje. Podmienky ukladania a spracúvania cookies sú nasledovné:

     

     1. Požívateľ má vždy možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo odmietnuť ukladanie súborov cookies, a to nastavením svojho webového prehliadača – povolením alebo naopak odmietnutím ukladania cookies.

     1. V prípade udelenia súhlasu (povolenia cookies) môžu byť na elektronickom zariadení používateľa ukladané dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača používateľa automaticky vymažú alebo zneplatnia.

     1. Svojím súhlasom (povolením cookies) používateľ zároveň povoľuje, aby prevádzkovateľ súbory cookies využil na vlastné evidenčné alebo štatistické účely, a na účely cielenej reklamy partnerov, s ktorými má uzatvorené osobitné dohody o zobrazovaní reklamy na webstránkach. Zákazom používania súborov cookies súhlas používateľa zaniká.

     1. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za využitie súborov cookies uložených na koncovom zariadení používateľa tretími osobami.

     1. V prípade odmietnutia súhlasu (odmietnutia cookies) prevádzkovateľ nemôže garantovať úplnú funkčnosť webstránok pre používateľa.

    6. Kontaktný formulár

    Požívateľ webstránok https://solem.sk/ môže kontaktovať prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktných formulárov dostupných na webstránkach. Používateľ, ktorý takto kontaktuje prevádzkovateľa, je dotknutou osobou.

      

      1. Ak prevádzkovateľ už spracúva osobné údaje používateľa, ktorý je pacientom alebo klientom, podľa bodu 1 týchto PSOÚ, tieto osobné údaje bude ďalej spracúvať ako osobné údaje pacienta/klienta podľa bodu 1 týchto PSOÚ.

      1. V prípade poskytnutia osobných údajov (titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa a/alebo telefónne číslo) iného užívateľa prostredníctvom kontaktného formulára na webstránke prevádzkovateľa, prevádzkovateľ nemá právny nárok na spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby a údaje budú použité výlučne na účely spätného kontaktovania.

      1. Právnym základom spracúvania osobných údajov užívateľa poskytnutých prostredníctvom kontaktného formulára je oprávnený záujem prevádzkovateľa odpovedať na kontakt používateľa.

      1. Osobné údaje používateľa poskytnuté prostredníctvom kontaktného formulára budú použité výlučne na účely spätného kontaktovania a budú spracúvané len počas trvania korešpondencie a v krátkom primeranom čase po jej ukončení. Tieto osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám, ani nebudú použité na marketingové účely.

     Kontaktné formuláre na webstránke https://solem.sk/ slúžia len na odoslanie Vašej správy, žiadne informácie nie sú na nej uložené a nebude cez ňu sprístupnená ani odpoveď lekára. Tú Vám doručí dohodnutým spôsobom lekár emailom, telefonicky alebo osobne.

     7. Objednávací systém

     Prevádzkovateľ na elektronické objednávanie pacientov na lekárske úkony používa online nástroje, jedným z nch je na webstránke www.napislekarovi.sk, ktorého priamym poskytovateľom je spoločnosť „Curo s.r.o.“. Web www.napislekarovi.sk, resp. všetky prenášané dáta sú chránené certifikátom SSL (Secure Sockets Layer). Týmto certifikátom je zabezpečovaný šifrovaný prenos dát.

     Dáta sú v momente odoslania poslané Prevádzkovateľovi do jeho ambulantného systému, resp. schránky. Dáta ani údaje nie sú ukladané na serveroch spoločnosti Curo s. r. o. ani na serveri Prevádzkovateľa.

     8. Ako Prevádzkovateľ chráni Vaše osobné údaje?

     Všetky prenášané dáta sú chránené certifikátom SSL (Secure Sockets Layer). Týmto certifikátom je zabezpečovaný šifrovaný prenos dát.

     9. Informácia o právach dotknutej osoby

     Práva dotknutej osoby v súvislosti s ochranou osobných údajov upravujú najmä ustanovenia článkov 12 až 22 GDPR, v znení neskorších zmien. Ako dotknutá osoba máte najmä právo na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi (na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu ambulanciagp@gmail.com) požadovať:

       

       1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané, prístup k Vašim osobným údajom a informáciám o nich, ako aj opravu týchto údajov,

       1. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, najmä ak sú nesprávne alebo ak sa spracúvali nezákonne,

       1. vymazanie Vašich osobných údajov, najmä ak pominul účel ich spracúvania alebo ak sa spracúvali nezákonne, prípadne ak to vyžaduje splnenie iných zákonných povinností,

       1. výpis Vašich osobných údajov v štruktúrovanej a strojovo čitateľnej podobe, a ich prenesenie inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné a nie je to v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

      Fakturačné údaje

      Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti:

      Solem Clinic, s.r.o. 

      Sídlo: Tomášikova 28/B, 821 01 Bratislava – Ružinov, SR

      IČO: 538 35 719

      DIČ: 2121510193

      Zapísaná v: OR Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 153279/B

      Bankové spojenie

      IBAN: SK80 7500 0000 0040 2974 8467

      SWIFT: CEKOSKBX

      Banka: Československá obchodná banka, a.s.

      Nenašli ste čo ste hľadali? Napíšte nám.

      V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Ozveme sa vám hneď, ako to bude možné.