Vyhľadať
Close this search box.

Zmluva o poskytovaní služieb Osobnej starostliovsti

Číslo zmluvy:

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ OSOBNEJ STAROSTLIVOSTI

ďalej označovaná ako „Zmluva

je uzatvorená medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Solem Clinic, s. r. o.

obchodná spoločnosť so sídlom Tomášikova 28/B, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 01, Slovenská republika, IČO: 53

835 719, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 153279/B, e-mail:

recepcia@solem.sk IBAN: SK80 7500 0000 0040 2974 8467, v mene ktorej koná Ing. Jaroslav Sabol, MPH – konateľ

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

meno a priezvisko:

dátum narodenia:

trvalé bydlisko:

e-mail:

telefónne číslo:

(ďalej len „Klient“)

(Poskytovateľ a Klient sú ďalej spoločne označovaní aj ako „Strany“ a jednotlivo ako „Strana“) a

je uzavretá najmä podľa ustanovení:

1. § 51 zákona č. 40/1964 Z. z., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov;

2. a tiež v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky a platných právnych aktov

Európskej Únie

s nasledovným obsahom.1.Článok 1: Zmluvné podmienky

1.1. Poskytovanie služieb Osobnej starostlivosti je komplexný administratívny proces, a preto sa Strany dohodli, že

za účelom zachovania prehľadnosti zmluvných vzťahov niektoré svoje práva a povinností upravia vo Všeobecných

zmluvných podmienkach (napríklad spôsob komunikácie, platobné podmienky apod.).

1.2. Zmluva je tak okrem tohto dokumentu podpísaného Stranami tvorená aj Všeobecnými zmluvnými podmienkami,

ktoré tvoria Prílohu č. 1 Zmluvy.

1.3. Za účelom zachovania prehľadnosti Zmluvy a zvýšenia právnej istoty Strán pri jej výklade sa Strany dohodli, že

Zmluva používa definície uvedené v Článku 1 Zmluvných podmienok; uvedené definície sa vzťahujú na celú

Zmluvu a všetky jej prílohy či dodatky vrátane Zmluvných podmienok.

2. Článok 2: Predmet a účel Zmluvy

2.1. Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytovať služby Osobnej starostlivosti v rozsahu podľa Objednávky

(resp. Objednávok) Klienta a oproti tomu stojaci záväzok Klienta zaplatiť Poskytovateľovi Odplatu za

poskytovanie služieb Osobnej starostlivosti poskytovaných Klientovi na základe vykonanej Objednávky (resp.

Objednávok).

2.2. Účelom Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Strán pri poskytovaní Osobnej starostlivosti Klientovi

na základe jednotlivých Objednávok Klienta. Zmluva je rámcovou zmluvou, ktorá upravuje vzťahy pri poskytovaní

služieb Osobnej starostlivosti na základe jednotlivých Objednávok Klienta.

3.Článok 3: Poskytnutie služieb Osobnej starostlivosti a Odplata

3.1. (Poskytnutie služieb Osobnej starostlivosti) Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Klientovi služby Osobnej

starostlivosti na základe jednotlivých Objednávok Klienta. Služby Osobnej starostlivosti Poskytovateľ poskytuje

Klientom v rámci jednotlivých Ponúk programov Osobnej starostlivosti, na základe požiadavky Klienta však môžu

byť poskytované niektoré služby Osobnej starostlivosti aj osobitne ako Doplnkové služby Osobnej starostlivosti.

3.2. (Programy Osobnej starostlivosti) Klient môže využívať služby Osobnej starostlivosti výhradne podľa vecnej

náplne objednaného a zaplateného ročného Programu Osobnej starostlivosti a po dobu trvania platnosti tohto

programu. Akékoľvek služby, ktoré nie sú obsahom Klientom objednaného a zaplateného Programu Osobnej

starostlivosti sa považujú za Doplnkové služby.

3.3. (Doplnkové služby) Doplnkové služby Poskytovateľ poskytuje Klientovi len na základe samostatnej

Objednávky Klienta.

3.4. Doplnkovými službami sú výhradne služby Osobnej starostlivosti; akékoľvek nadštandardné služby, ktoré je možné

považovať za poskytovanie zdravotnej starostlivosti (napr. menej bolestivý spôsob vyšetrenia), nie sú službami

Osobnej starostlivosti, poskytuje ich priamo Poskytovateľ ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a tieto

služby môžu byť spoplatnené, ak nie sú zazmluvnené medzi Poskytovateľom a zdravotnou poisťovňou.

3.5. (Odplata) Poskytovanie služieb Osobnej starostlivosti je odplatné, Klient tak má nárok na poskytnutie

objednaných služieb Osobnej starostlivosti až po zaplatení svojej Objednávky. Výška Odplaty za služby

Osobnej starostlivosti, teda za jednotlivé Programy Osobnej starostlivosti aj Doplnkové služby je určená

dohodou Strán podľa Cenníka. Platobné podmienky sú podrobne upravené v Zmluvných podmienkach.

3.6. (Prvá Objednávka) Strany sa dohodli, že prvú Objednávku Klient vykoná spolu s uzavretím Zmluvy. Klientom

vybraté služby Osobnej starostlivosti, ktoré budú predmetom prvej Objednávky, sú špecifikované v Prílohe

č. 2 Zmluvy, vrátane výšky Odplaty za poskytnutie objednaných služieb Osobnej starostlivosti.3.7. Prvá Objednávka je voči Poskytovateľovi účinná v deň účinnosti Zmluvy.

3.8. Klient berie na vedomie, že ak vykonal Objednávku pred 8. aprílom 2024, môže Poskytovateľa požiadať o vykonanie

služieb Osobnej starostlivosti, ktoré sú predmetom akejkoľvek takejto Objednávky Klienta, najskôr 2. apríla 2024,

a že Poskytovateľ začne poskytovať služby Osobnej starostlivosti podľa akejkoľvek takejto Objednávky najskôr 8. apríla

2024.

3.9. (Ďalšie Objednávky) Strany sa dohodli, že ďalšie Objednávky Klient môže vykonať prostredníctvom webovej

stránke ww.solem.sk, prípadne prostredníctvom e-mailu, osobne, alebo telefonicky postupom podľa Článku 5

Zmluvných podmienok, a to až po 8. apríli 2024, a to bez ohľadu na to, či pôjde o Objednávku Programu Osobnej

starostlivosti alebo Doplnkových služieb.

4.Článok 4: Spracúvanie osobných údajov

4.1. Poskytovateľ bude pri uzavretí Zmluvy a následne pri poskytovaní služieb Osobnej starostlivosti Klientovi podľa

jednotlivých Objednávok spracúvať niektoré osobné údaje Klienta, a to najmä meno a priezvisko, dátum narodenia,

rodné číslo, pohlavie, vek, názov zdravotnej poisťovne, v ktorej je Klient poistený, mená ošetrujúcich

zdravotníckych pracovníkov a termíny vyšetrení na jednotlivých pracoviskách.

4.2. Klient (resp. jeho zákonný zástupca) touto Zmluvou poskytuje Poskytovateľovi súhlas so spracúvaním rodného

čísla, ako aj niektorých údajov osobitnej kategórie (napr. údaje o zdraví) v súlade s článkom 9 Nariadenia GDPR,

ktorý potvrdzuje samostatným vyhlásením a podpisom.

4.3. Poskytovateľ rešpektuje súkromie Klienta a zaväzuje sa chrániť jeho súkromie a zaobchádzať s jeho údajmi

zodpovedne. Podmienky ochrany osobných údajov a súkromia Klienta (prípadne aj jeho zákonného zástupcu)

sú podrobne a zrozumiteľným spôsobom upravené v Podmienkach ochrany osobných údajov, ktoré sú

dostupné na adrese: www.solem.sk. Klient (resp. jeho zákonný zástupca) podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že

ešte pred uzavretím Zmluvy mu boli sprístupnené Podmienky ochrany osobných údajov, že si ich prečítal, v plnom

rozsahu porozumel ich obsahu, ktorý je preňho dostatočne určitý a zrozumiteľný.

5.Článok 5: Trvanie Zmluvy

5.1. Zmluva sa uzatvára na neurčitú dobu (tým nie sú dotknuté ustanovenia odseku 3.2. Zmluvy). Zmluva môže

predčasne zaniknúť dohodou Strán, výpoveďou, alebo odstúpením od Zmluvy z dôvodov uvedených v Zmluve

alebo v Zmluvných podmienkach.

5.2. (Odstúpenie od Zmluvy) Klient môže od Zmluvy odstúpiť:

a. v rámci Reklamácie v prípade neodstrániteľnej či opakovanej odstrániteľnej vady služieb Osobnej

starostlivosti;

b. v prípade výskytu okolností Vyššej moci alebo zmeny okolností;

c. v prípadoch špecifikovaných v Občianskom zákonníku (napr. v ustanoveniach § 575 týkajúcich sa

nemožnosti plnenia alebo v ustanoveniach § 517 týkajúcich sa omeškania dlžníka);

d. podľa ustanovení Zákona o obchodoch na diaľku, a to aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní od uzavretia

Zmluvy, ak je Zmluva uzatváraná na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov Poskytovateľa;

e. ak nesúhlasí so zmenou Zmluvných podmienok podľa ustanovení odseku 13.7. Zmluvných

podmienok.5.3. Poskytovateľ môže od Zmluvy odstúpiť:

a. v prípadoch špecifikovaných v Zmluvných podmienkach;

b. v prípade výskytu okolností Vyššej moci alebo zmeny okolností;

c. v prípadoch špecifikovaných v Občianskom zákonníku (napr. v ustanoveniach § 575 týkajúcich sa

nemožnosti plnenia alebo v ustanoveniach § 517 týkajúcich sa omeškania dlžníka).

5.4. Odstúpenie od Zmluvy musí byť vždy písomné a musí v ňom byť uvedený dôvod odstúpenia, s výnimkou odstúpenia

podľa odseku 5.2 písm. d. tejto Zmluvy v spojení s odsekom 5.5 Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom jeho

doručenia druhej Strane, alebo neskorším dňom, ktorý je v ňom uvedený.

5.5. (Odstúpenie od Zmluvy v prípade, ak je táto Zmluva uzatvorená na diaľku alebo mimo prevádzkových

priestorov Poskytovateľa podľa Zákona oobchodoch na diaľku) Klient môže od Zmluvy odstúpiť aj bez

uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa uzatvorenia tejto Zmluvy, pričom prvým dňom uvedenej lehoty je deň, ktorý

bezprostredne nasleduje po dni uzatvorenia Zmluvy („Lehota na odstúpenie“). Pri uplatnení práva na odstúpenie

od Zmluvy podľa tohto odseku Zmluvy bude Klient informovať Poskytovateľa o svojom rozhodnutí odstúpiť od

tejto Zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese Solem

Clinic, s.r.o., Tomášikova 28/B, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov alebo e-mailom na

recepcia@solem.sk. Na tento účel môže Klient použiť vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý tvorí

Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak Klient zašle Poskytovateľovi oznámenie o

uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy pred tým, ako uplynie Lehota na odstúpenie od Zmluvy.

5.6. Klient stráca právo na odstúpenie od Zmluvy podľa odseku 5.5 Zmluvy, ak poskytol súhlas so začatím

poskytovania služieb Osobnej starostlivosti pred uplynutím 14 dňovej lehoty na odstúpenie od Zmluvy, pričom

bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy po úplnom

poskytnutí služieb Osobnej starostlivosti pred uplynutím tejto lehoty.

5.7. Ak Klient požiadal o začatie poskytovania služieb Osobnej starostlivosti počas Lehoty na odstúpenie od Zmluvy

uvedenej v odseku 5.5 Zmluvy a zároveň pred úplným poskytnutím služieb Osobnej starostlivosti odstúpil od tejto

Zmluvy v Lehote na odstúpenie, má Klient povinnosť uhradiť Poskytovateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenia

do dňa, kedy oznámil Poskytovateľovi svoje rozhodnutie odstúpiť od Zmluvy podľa odseku 5.5 Zmluvy.

5.8. Po odstúpení od Zmluvy podľa odseku 5.5 Zmluvy Poskytovateľ vráti Klientovi všetky platby, ktoré Klient uhradil

v súvislosti s uzatvorením Zmluvy, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bolo

odstúpenie od Zmluvy podľa odseku 5.5 Zmluvy doručené Poskytovateľovi. Ich úhrada bude uskutočnená

rovnakým spôsobom, aký bol použitý Klientom pri platbe, pokiaľ Klient výslovne nesúhlasil s iným spôsobom

platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Ustanovenie odseku 5.7 týmto nie je dotknuté.

5.9. Zmluvné strany sa dohodli, že v odstúpenie od tejto Zmluvy sa nedotýka nárokov, ktoré vznikli do okamihu

účinnosti odstúpenia.

5.10. (Výpoveď)Ktorákoľvek zo Strán môže Zmluvu vypovedať podľa článku 7.2 Zmluvných podmienok.

6.Článok 6: Platnosť,účinnosť a záverečné vyhlásenia Strán

6.1. Klient vyhlasuje a potvrdzuje, že je oboznámený s tým, že služby Osobnej starostlivosti mu budú poskytnuté len

ak má súčasne uzavretú Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (podľa ustanovení § 12 Zákona o

zdravotnej starostlivosti); Klient s uvedenou podmienkou súhlasí a bezvýhradne ju akceptuje.

6.2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu všetkými Stranami (alebo poslednou z nich). Ak je Zmluva

uzavretá na diaľku prostredníctvom elektronických prostriedkov alebo mimo prevádzkových priestorovPoskytovateľa, je Poskytovateľ povinný bezodkladne poskytnúť Klientovi potvrdenie o uzavretí Zmluvy

prostredníctvom e-mailu.

6.3. Zmluva spolu so Zmluvnými podmienkami predstavuje úplnú dohodu Strán o predmete Zmluvy a nahrádza

všetky predchádzajúce rokovania a písomné alebo ústne dohody medzi Stranami týkajúce sa predmetu Zmluvy.

6.4. Strany spoločne prehlasujú, že si text Zmluvy prečítali, v plnom rozsahu porozumeli jej obsahu, ktorý je pre ne

dostatočne určitý a vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov, a že ju neuzatvárajú v tiesni

a ani za nápadne nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek Stranu, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

6.5. Klient podpisom tejto Zmluvy výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou akejkoľvek a každej

Objednávky služieb Osobnej starostlivosti (a to bez ohľadu na to, či ide o Objednávku Programu osobnej

starostlivosti alebo Doplnkových služieb) je povinnosť zaplatiť Odplatu.

6.6. Klient vyhlasuje a zaručuje, že ešte pred uzavretím Zmluvy sa oboznámil so Zmluvnými podmienkami, že

si ich prečítal, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu, ktorý je preňho dostatočne určitý a zrozumiteľný, a že

výslovne súhlasí so všetkými ich ustanoveniami, čo potvrdzuje svojim podpisom.

6.7. Klient berie na vedomie, že Poskytovateľ je za účelom plnenia Zmluvy a zabezpečenia poskytovania zdravotnej

starostlivosti pre Klienta oprávnený spracúvať osobné údaje Klienta, vrátane rodného čísla a údajov o zdravotnej

poisťovni Klienta, a poskytnúť tieto údaje v nevyhnutnom rozsahu Partnerom.PODPISY STRÁN A SÚHLASY KLIENTA

V Bratislave, dňa

Za Poskytovateľa Za Klienta

Solem Clinic, s.r.o. Meno a priezvisko

SÚHLASSOZAČATÍMPOSKYTOVANIASLUŽBYPREDUPLYNUTÍMLEHOTYNAODSTÚPENIEOD

ZMLUVY: Klient týmto udeľuje výslovný súhlas so začatím poskytovania služby Osobnej starostlivosti pred uplynutím 14-

dňovej lehoty na odstúpenie od Zmluvy a svojim podpisom potvrdzuje, že bol/a riadne poučený/á o tom, že udelením súhlasu so

začatím poskytovania služby pred uplynutím 14-dňovej lehoty na odstúpenie od Zmluvy stráca právo na odstúpenie od Zmluvy po

úplnom poskytnutí služby. Klient tento súhlas udeľuje vo vzťahu k Zmluve a rovnako aj vo vzťahu k prvej Objednávke. Tento

súhlas nie je potrebné poskytnúť, ak je Zmluva uzatvorená a Objednávka vykonaná osobne v prevádzkarni Poskytovateľa.

V Bratislave, dňa

Meno a priezviskoPRÍLOHA Č. 1 ZMLUVY O POSKYTOVANÍ OSOBNEJ STAROSTLIVOSTI

Všeobecné zmluvné podmienky poskytovania osobnej starostlivosti

PREAMBULA

a. Obchodná spoločnosť Solem Clinic, s. r. o. so sídlom Tomášikova 28/B, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov,

Slovenská republika, IČO: 53 835 719, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka

č. 153279/B (ďalej len „Poskytovateľ“) je poskytovateľom služieb osobnej starostlivosti priamo súvisiacich s poskytovaním

zdravotnej starostlivosti a zároveň poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a spolu s ďalšími zmluvnými partnermi

Poskytovateľa, ktorých spoločne vystupujú v tejto zmluve ako Partneri poskytovateľa (ďalej ako „Partner“).

b. Služby osobnej starostlivosti sú nadštandardnými doplnkovými službami, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby poskytovanie

zdravotnej starostlivosti Poskytovateľa bolo pre Klientov čo najefektívnejšie, najkomfortnejšie a časovo úsporné.

c. Klient je fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie služieb osobnej starostlivosti Poskytovateľom (ďalej len

Klient“). Ak je Klientom maloleté dieťa, koná zaň jeho zákonný zástupca.

d. Všeobecné zmluvné podmienky poskytovania osobnej starostlivosti upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi

Poskytovateľom a Klientom pri poskytovaní služieb osobnej starostlivosti (ďalej len „Zmluvné podmienky“).

1. Článok 1 Definície

1.1. Pojmy napísané s veľkým začiatočným písmenom, ktoré neboli definované vyššie, majú v Zmluvných

podmienkach nasledovný význam:

a. Ambulancia je ktorákoľvek z ambulancií Poskytovateľa alebo jeho Partnerov, poskytujúceho zdravotnú starostlivosť podľa

povolenia vydaného príslušným orgánom podľa Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti;

b. Bankový účet Klienta je bankový účet Klienta (resp. jeho banková karta), ktorý Klient použil pri úhrade Odplaty;

c. Doplnkové služby sú služby Osobnej starostlivosti poskytované Klientovi nad rámec ním objednaného a zaplateného

Programu osobnej starostlivosti, a to na základe samostatnej Objednávky Klienta a za Odplatu vo výške určenej podľa

Cenníka;

d. Cenník je cenník služieb Osobnej starostlivosti Poskytovateľa, ktorý bude zverejnený na stránke www.solem.sk

najneskôr 8. apríla 2024; každá jednotlivá Objednávka sa riadi Cenníkom platným v čase jej vykonania;

e. DPH je daň z pridanej hodnoty v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov;

f. E-mailová adresa Klienta je e-mailová adresa, ktorú Klient uviedol pri Objednávke;g. Občiansky zákonník je zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov;

h. Objednávka predstavuje objednávku služieb Osobnej starostlivosti Klientom podľa ustanovení Článku 3 Zmluvy a

Článku 5 Zmluvných podmienok vyplnením elektronického kontaktného formulára na webovej stránke www.solem.sk,

odoslaním písomnej požiadavky na e-mailovú adresu Poskytovateľa, predmetom ktorej môže byť niektorý z Programov

Osobnej starostlivosti, prípadne niektoré Doplnkové služby;

i. Odplata predstavuje cenu za poskytnutie služieb Osobnej starostlivosti dohodnutú podľa ustanovení Článku 3 Zmluvy;

j. Osobná starostlivosť predstavuje súhrn platených nadštandardných služieb poskytovaných Klientovi;

k. Partner označuje niektorého z poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí sú zmluvnými partnermi Poskytovateľa;

l. Platobná brána predstavuje jeden z platobných prostriedkov slúžiaci na úhradu Odplaty Poskytovateľovi,

m. Podmienky ochrany osobných údajov predstavujú podmienky ochrany osobných údajov zverejnené Poskytovateľom

a dostupné na internetovej stránke www.solem.sk,

n. Potvrdenie objednávky je potvrdenie o vykonaní a zaplatení Objednávky, ktoré po spracovaní zaplatenej Objednávky

Poskytovateľ pošle e-mailom Klientovi spolu so zhrnutím Objednávky a faktúrou;

o. Program Osobnej starostlivosti predstavuje niektorý z variantov balíka služieb Osobnej starostlivosti, ktoré sa líšia

obsahom služieb Osobnej starostlivosti a/alebo dĺžkou trvania poskytovaných služieb, ktorých prehľad je dostupný na

internetovej stránke www.solem.sk,

p. Reklamácia predstavuje proces reklamácie vád a nedostatkov podľa ustanovení Článku 7 Zmluvných podmienok;

q. Rezervačný systém predstavuje časť internetového portálu www.ecasenka.sk, cez ktorý si Klienti môžu objednávať

služby,

r. Vyšetreniepredstavuje jednotlivý zdravotný výkon, ktorý je ucelenou činnosťou zdravotníckych pracovníkov

Poskytovateľa, hradený z verejného zdravotného poistenia alebo spoplatnený v zmysle cenníka Poskytovateľa;

s. Vyššia moc predstavuje okolnosti podľa ustanovení článku 7, ods. 7.1. a ods. 9.1. Zmluvných podmienok;

t. Zákon o ADR je zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

u. Zákon o obchodoch na diaľkuje zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní

služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o

zmene a doplnení niektorých zákonov;

v. Zákon o ochrane spotrebiteľa je zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej

rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;

w. Zákon o zdravotnej starostlivosti je zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s

poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.2. Článok 2 Predmet úpravy

2.1. Zmluvné podmienky dopĺňajú zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Klientom založený na základe Zmluvy. Zmluvné

podmienky sú neoddeliteľnou časťou Zmluvy a riadia sa ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov

Slovenskej republiky, ktoré sa na tento zmluvný vzťah aplikujú. Zmluvné podmienky sa v celom rozsahu aplikujú aj na

jednotlivé Objednávky.

3. Článok 3 Služby Osobnej starostlivosti

3.1 Osobná starostlivosť predstavuje súhrn platených nadštandardných služieb, ktoré Poskytovateľ poskytuje Klientovi v

súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti Klientovi, prípadne aj zo strany Partnerov.

3.2 Poskytovateľ poskytuje rôzne úrovne Osobnej starostlivosti, ktoré sa líšia rozsahom poskytovaných služieb Osobnej

starostlivosti a/alebo dĺžkou trvania poskytovaných služieb. Služby Osobnej starostlivosti sú poskytované najmä v

Programoch osobnej starostlivosti, prípadne ako Doplnkové služby. Všetky údaje o všetkých Programoch Osobnej

starostlivosti a/alebo Doplnkových službách sú zverejnené aj na webovej stránke www.solem.sk.

3.3 Poskytovateľ prehlasuje, že poskytovanie služieb Osobnej starostlivosti nie je poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ale

ide o služby priamo súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Poskytovanie služieb Osobnej starostlivosti nie je

súčasťou zdravotného výkonu v zmysle ustanovení Zákona o zdravotnej starostlivosti a nie je ani službou v zmysle § 13

Zákona o zdravotnej starostlivosti. Medzi služby poskytované v rámci Osobnej starostlivosti nepatrí objednanie pacienta

Poskytovateľom na konkrétny dátum a čas, túto službu poskytuje Poskytovateľ bezplatne v rámci poskytovania zdravotnej

starostlivosti, ak je hradená z verejného zdravotného poistenia. Služby objednania pacienta sú pre Poskytovateľa

zabezpečované aj prostredníctvom Partnera, ktorý prevádzkuje online objednávkový systém eČasenka. Rozsah služieb tohto

Partnera aj Všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na webovej stránke www.ecasenka.sk. Služby Osobnej

starostlivosti sú nadštandardnými doplnkovými službami Poskytovateľa a nie Partnerov.

3.4 Zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v zmysle ustanovení § 13 Zákona o

zdravotnej starostlivosti Klientom poskytuje Klientom Poskytovateľ na základe povolenia vydaného príslušným orgánom

podľa platných právnych predpisov. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti Poskytovateľom predstavuje samostatný vzťah

medzi Poskytovateľom a Klientom v zmysle ustanovení § 12 Zákona o zdravotnej starostlivosti.

3.5 Klient prehlasuje, že si je vedomý toho, že objednanie na Vyšetrenie u niektorého z Partnerov nie je podmienené

uzavretím Zmluvy a že je oboznámený s možnosťou bezplatného objednania sa na Vyšetrenie priamo u Partnerov, a to podľa

podmienok príslušného Partnera. Za možnosti bezplatného objednania sa u Partnera Poskytovateľ v žiadnom ohľade nezodpovedá.

3.6 Bezplatné objednanie sa na Vyšetrenie priamo u Partnerov však nezahŕňa služby Osobnej starostlivosti ani nie je

súčasťou Osobnej starostlivosti.

3.7 Klient zároveň prehlasuje, že aj napriek možnosti bezplatného objednania sa na Vyšetrenie priamo u Partnerov, o ktorej bol

informovaný, má záujem využiť platené služby Osobnej starostlivosti poskytované Poskytovateľom.

3.8 Služby Osobnej starostlivosti sú doplnkovými službami k zdravotnej starostlivosti, ktorú Klientovi poskytuje Poskytovateľ

alebo niektorý z jeho Partnerov, sú poskytované výhradne na základe jednotlivých Objednávok Klienta, a to buď v rámci

Programu Osobnej starostlivosti alebo ako Doplnkové služby. Služby Osobnej starostlivosti spočívajú okrem iného aj v

prevádzkovaní administratívneho zázemia umožňujúceho poskytovanie služieb Osobnej starostlivosti vtedy, keď o to Klient

požiada. Odplata je preto dohodnutá ako paušálna Platba a Klient je povinný ju zaplatiť bez ohľadu na to, či a v akom rozsahu

konkrétne služby Osobnej starostlivosti využije.

3.9 Miera využívania služieb Osobnej starostlivosti je pre každého Klienta iná a závislá na potrebe poskytovania zdravotnej

starostlivosti, nie je možné určiť jej čiastočnú hodnotu v peniazoch podľa doby trvania poskytovania služieb Osobnej

starostlivosti, ani podľa hodnoty jednotlivých služieb.3.10 Obsahom Služieb Osobnej starostlivosti sú najmä nasledovné činnosti Poskytovateľa:

a) prevádzkovanie a zabezpečovanie funkcionality privátneho kontaktného centra, prostredníctvom ktorého počas

prevádzkových hodín prijíma žiadosti Klientov o poskytnutie zdravotnej starostlivosti a zabezpečuje ich vybavenie;

b) vyhľadávanie Partnera, ktorý je schopný najrýchlejšie a najefektívnejšie poskytnúť Klientovi požadovanú zdravotnú

starostlivosť na základe povahy jednotlivých žiadostí Klientov o poskytnutie zdravotnej starostlivosti;

c) vykonávanie rezervácie voľných termínov na poskytnutie zdravotnej starostlivosti na základe povahy jednotlivých

žiadostí Klienta;

d) vykonávanie objednávok na poskytnutie zdravotnej starostlivosti podľa kapacitných a časových možností u konkrétnych

Partnerov v mene Klientov;

e) sprostredkovanie konzultácií zdravotných problémov pre Klientov a na základe výsledkov konzultácií sprostredkovanie

následných krokov pri riešení zdravotných problémov Klienta vrátane zabezpečovania špeciálnej zdravotnej starostlivosti;

f) prevádzkovanie a zabezpečovanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti – osveta o prvej pomoci a zdravom životnom

štýle;

g) ďalšie činnosti podľa osobitných náplní Programov Osobnej starostlivosti alebo Doplnkových služieb.

Klient berie na vedomie, že Poskytovateľ má právo skladbu služieb Osobnej starostlivosti, ktoré ponúka, kedykoľvek meniť.

3.11 Klient berie na vedomie, že služby Osobnej starostlivosti nie sú hradené z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.

Služby Osobnej starostlivosti poskytuje Poskytovateľ len svojim Klientom.

3.12 Klient tiež berie na vedomie a bezvýhradne akceptuje, že Poskytovateľ nemôže zodpovedať a ani nezodpovedá za odbornú

špecializáciu jednotlivých Partnerov ani za to, či niektorý z nich zruší alebo zmení svoje povolenie na poskytovanie zdravotnej

starostlivosti, t. j. zmení svoju špecializáciu alebo ukončí činnosť, preto takáto okolnosť nemôže byť považovaná za porušenie Zmluvy

alebo vadné plnenie zo strany Poskytovateľa. V súvislosti s uvedeným Klient berie na vedomie, že zaradenie Partnerov sa

môže v priebehu času meniť, a to aj bez jeho súhlasu. Poskytovateľ nezodpovedá ani za to, ak niektorý z Partnerov nesplní

podmienky dohodnuté Poskytovateľom (napr. nedodrží objednaný čas vyšetrenia).

4. Článok 4 Údaje Klienta

4.1 Klient je povinný Poskytovateľovi poskytnúť všetky údaje potrebné na riadne poskytovanie služieb Osobnej starostlivosti.

4.2 Ak Klient neposkytol Poskytovateľovi všetky potrebné údaje už pri uzavretí Zmluvy, je povinný ich Poskytovateľovi

oznámiť najneskôr do piatich pracovných dní od uzavretia Zmluvy. Poskytovateľ môže kedykoľvek požiadať Klienta o

doplnenie údajov, ak to bude potrebné.

4.3 Každú zmenu oznámených údajov je Klient povinný oznámiť Poskytovateľovi do 10 pracovných dní od jej uskutočnenia. Klient

berie na vedomie a akceptuje, že v záujme udržiavania aktuálnosti a správnosti údajov v databázach je Poskytovateľ oprávnený

zmenené údaje oznámiť aj Partnerom, u ktorých Klient čerpal alebo čerpá zdravotnú starostlivosť.

5. Článok 5 Objednávka

5.1 Objednávku môže Klient vykonať prostredníctvom objednávkového systému služieb Osobnej starostlivosti

prevádzkovaného Poskytovateľom na webovej stránke www.solem.sk, prípadne osobne na pracovisku Poskytovateľa, alebo

prostredníctvom e-mailu.

5.2(Objednávka cez Objednávkový systém) V prípade vykonania Objednávky prostredníctvom Objednávkového systému

môže Klient Objednávku vytvoriť tak, že riadne vyplní objednávkový formulár na webovej stránke www.solem.sk na podstránke

Ponuka programov, po kliknutí na príslušné tlačidlo „Objednať“.

5.3 Klient je povinný v Objednávke uviesť všetky údaje požadované Poskytovateľom, a to najmä (i) meno a priezvisko,(ii) rodnéčíslo (ak bolo pridelené) a dátum narodenia, (iii) adresu trvalého pobytu, (iv) údaj o zdravotnej poisťovni, v ktorej má Klient uzavreté

zdravotné poistenie, (v) kontaktné údaje. Klient berie na vedomie, že údaje uvedené v Objednávke sú Poskytovateľom považované

za správne, úplné a pravdivé a vyplnenie všetkých povinných údajov je podmienkou na riadne a úplné dokončenie Objednávky.

5.4 Klient berie na vedomie, že pred úspešným dokončením a odoslaním Objednávky môže udeliť súhlas so spracúvaním

osobných údajov na marketingové účely alebo na iný konkrétny účel.

5.5 Objednávku Klient odošle kliknutím na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“.

5.6 Klient bude následne presmerovaný na Platobnú bránu a je povinný zaplatiť Odplatu podľa ustanovení Článku 6 Zmluvných

podmienok.

5.7 Klient súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie v súvislosti s uzatváraním Zmluvy, pričom náklady, ktoré

Klientovi vzniknú pri použití prostriedkov diaľkovej komunikácie v súvislosti s uzatváraním Zmluvy alebo jej plnením (napr.

náklady na internetové hovory či náklady na telefónne hovory) hradí Klient sám. Náklady na telefónne hovory sa nelíšia od

bežnej sadzby.

5.8 Pred odoslaním Objednávky prostredníctvom Objednávkového systému má Klient možnosť skontrolovať a zmeniť údaje,

ktoré do Objednávky vložil a voľby, ktoré v rámci vytvárania Objednávky urobil.

5.9 (Objednávka iným spôsobom) Ak Klient vykoná Objednávku osobne, je povinný uviesť údaje uvedené v bodoch (i) (v)

odseku 5.3. Zmluvných podmienok. Poskytovateľ (resp. pracovníci Poskytovateľa alebo Partnerov) dokončia pre Klienta

Objednávku v Objednávkovom systéme; Odplatu Klient zaplatí v hotovosti alebo bankovou kartou (ak to bude možné).

5.10 Ak Klient vykoná Objednávku prostredníctvom e-mailu či telefonicky, je povinný uviesť údaje uvedené v bodoch (i) (v)

odseku 5.3. Zmluvných podmienok. Poskytovateľ (resp. pracovníci Poskytovateľa alebo Partnerov) s ohľadom na poskytnuté

údaje pošlú Klientovi na jeho e-mailovú adresu odkaz, cez ktorý môže dokončiť Objednávku v Rezervačnom systéme.

Ustanovenia odsekov 5.2. až 5.9. tohto článku Zmluvných podmienok sa aplikujú primerane.

5.11 (Potvrdenie Objednávky) Po spracovaní Objednávky (vykonanej akýmkoľvek spôsobom) Poskytovateľ pošle Klientovi

na E-mailovú adresu Klienta Potvrdenie objednávky spolu s faktúrou (resp. do 8. apríla 2024 so zálohovou faktúrou).

Potvrdenie Objednávky bude obsahovať aj informáciu o splatnosti Odplaty, prípadne informáciu o tom, že Klient už Odplatu

uhradil.

5.12 (Uvedenie nesprávnych údajov v Objednávke) Ak Klient preukázateľne uvedie v Objednávke nesprávne, nepresné

alebo neúplné údaje, má Poskytovateľ právo od Objednávky bezodkladne odstúpiť, o čom bezodkladne informuje Klienta

5.13 (Odstúpenie od Objednávky) Klient aj Poskytovateľ môžu od každej Objednávky odstúpiť z rovnakých dôvodov a rovnakým

spôsobom ako pri odstúpení od Zmluvy podľa ustanovení Článku 5, odsekov 5.2. až 5.9. Zmluvy.

5.14 Klient stráca právo na odstúpenie od Objednávky, ak v rámci Objednávky poskytne súhlas so začatím poskytovania

služieb Osobnej starostlivosti pred uplynutím 14 dňovej lehoty na odstúpenie od Zmluvy a zároveň mu boli služby Osobnej

starostlivosti úplne poskytnuté; tento súhlas môže Klient poskytnúť buď (i) zaškrtnutím zaškrtávacieho poľa v prípade

Objednávky cez Rezervačný systém, alebo (ii) vo forme osobitného písomného súhlasu.

6. Článok 6 Odplata a Platobné podmienky

6.1 Výška Odplaty je v zmysle ustanovení Článku 3 určená osobitnou dohodou Strán podľa Cenníka služieb Osobnej

starostlivosti.

6.2 Klient je povinný zaplatiť Poskytovateľovi odplatu vo výške zodpovedajúcej objednanému Programu osobnej

starostlivosti alebo objednaným Doplnkovým službám, a to vopred (t. j. pred jej reálnym poskytnutím).

6.3 V prípade Objednávky cez Objednávkový systém Klient zaplatí Odplatu bezhotovostnou platbou bankovou kartou

Klienta prostredníctvom Platobnej brány, na ktorú bude Klient presmerovaný po odoslaní Objednávky. Po úspešnom

vykonaní platby bude Klient automaticky presmerovaný naspäť na webové rozhranie prevádzkované Poskytovateľom.

6.4 V prípade Objednávky vykonanej osobne Klient zaplatí Odplatu v hotovosti alebo bankovou kartou (ak je to možné)

priamo v prevádzkarni Poskytovateľa. V prípade Objednávky vykonanej prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky Klientzaplatí Odplatu podľa faktúry (resp. zálohovej faktúry), ktorá mu bola doručená spolu s Potvrdením Objednávky na E-mailovú

adresu Klienta.

6.5 Odplata (resp. jej časť, ktorú má Klient zaplatiť) sa považuje za uhradenú momentom pripísania peňažných

prostriedkov zodpovedajúcich výške Odplaty na bankový účet Poskytovateľa. Spolu s Potvrdením Objednávky pošle

Poskytovateľ Klientovi aj faktúru (resp. do 8. apríla 2024 zálohovú faktúru) potvrdzujúcu úhradu Odplaty (resp. jej časti, ktorú

mal zaplatiť Klient).

6.6 Klientom, ktorí vykonali Objednávky pred 8. aprílom 2024, Poskytovateľ bezodkladne po uplynutí tohto dňa doručí

faktúru potvrdzujúcu platbu podľa predtým doručenej zálohovej faktúry. Vo vzťahu k Objednávkam vykonaným po 7. apríli

2024 bude Poskytovateľ Klientom doručovať faktúru čo najskôr po uhradení Odplaty.

6.7 Ak v prípade Objednávky cez Objednávkový systém Klient neuhradí Odplatu bezprostredne po zaslaní Objednávky a

presmerovaní na Platobnú bránu (do vypršania limitu pre platbu určeného v Platobnej bráne), Objednávka sa automaticky

stornuje a platí, že Poskytovateľ Objednávku neprijal.

6.8 Ak v prípade Objednávky iným spôsobom ako cez Objednávkový systém Klient neuhradí Odplatu v lehote splatnosti

určenej v zálohovej faktúre, Objednávka zaniká a platí, že Poskytovateľ Objednávku neprijal.

6.9 Odplatu môže za Klienta v plnom rozsahu alebo z časti zaplatiť aj jeho zamestnávateľ, ktorý spolupracuje s

Poskytovateľom, prípadne môže byť v rámci spolupráce Poskytovateľa a zamestnávateľa Klienta Klientovi poskytnutá

zvýhodnená cena služieb Osobnej starostlivosti.

6.10 Klient súhlasí s tým, že Poskytovateľ je oprávnený faktúry (vrátane ich príloh) vyhotovovať v elektronickej forme a

zasielať ich Klientovi na adresu, ktorú Klient uviedol v Objednávke. Klient je povinný bezodkladne písomne informovať

Poskytovateľa o akejkoľvek zmene, ktorá má vplyv na vzájomnú komunikáciu prostredníctvom elektronických prostriedkov

(najmä o zmene e-mailovej adresy Klienta určenej na zasielanie elektronických faktúr). Poskytovateľ nezodpovedá za

poškodenie alebo neúplnosť údajov spôsobenú poruchou počas doručovania prostredníctvom internetu, za škodu spôsobenú

z dôvodu nekvalitného pripojenia alebo za škodu spôsobenú z akejkoľvek nemožnosti Klienta pripojiť sa na Internet.

6.11 Ak je predmetom Objednávky Program osobnej starostlivosti, je dňom dodania služby prvý deň platnosti vybratého

Programu Osobnej starostlivosti, ak je Program vymedzený časom. Ak je predmetom Objednávky Program Osobnej

starostlivosti, ktorý nie je vymedzený časom, alebo Doplnkové služby, je dňom dodania deň potvrdenia Objednávky

Poskytovateľom.

6.12 Strany sa dohodli, že Poskytovateľ nie je povinný poskytovať Klientovi služby Osobnej starostlivosti podľa objednaného

Programu osobnej starostlivosti, kým Klient Poskytovateľovi nezaplatí Odplatu v celom rozsahu, ktorý je povinný zaplatiť.

Poskytovateľ sa tak nedostáva do omeškania s poskytovaním služieb Osobnej starostlivosti, a to ani ak už je Program Osobnej

starostlivosti podľa Objednávky Klienta platný.

6.13 V prípade oprávnenej Reklamácie uznanej Poskytovateľom v súlade s Článkom 8 Zmluvných podmienok, na základe

ktorej vznikne Klientovi právo na vrátenie Odplaty (resp. jej časti), alebo v prípade, keď Klientovi vznikne podľa Zmluvných

podmienok nárok na vrátenie Odplaty (resp. jej časti), bude Odplata Klientovi vrátená do štrnástich dní od potvrdenia

oprávnenosti Reklamácie Poskytovateľom, alebo od okamihu vzniku nároku na vrátenie Odplaty podľa Zmluvných

podmienok.

6.14 Poskytovateľ prehlasuje, že Odplata zahŕňa všetky jeho náklady potrebné na splnenie záväzkov podľa Zmluvy.

6.15 Strany sa dohodli, že výška Odplaty určená postupom podľa ustanovení Článku 3 Zmluvy a tohto článku Zmluvných

podmienok je bez DPH. Ak Poskytovateľ je (alebo sa v budúcnosti stane) platcom DPH, bude fakturovaná Odplata navýšená

o DPH podľa právnych predpisov platných a účinných v čase fakturácie.7. Článok 7 Trvanie Zmluvy

7.1 (Odstúpenie od Zmluvy) Odstúpenie od Zmluvy musí vždy obsahovať identifikačné údaje odstupujúcej Strany (v

prípade Klienta najmä meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu), a číslo Zmluvy. Oznámenie o odstúpení od Zmluvy musí

byť písomné. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej strane. Klient môže

pre odstúpenie od Zmluvy využiť vzorový formulár, ktorý tvorí Prílohu č. 3 Zmluvy.

7.2 (Výpoveď) Ktorákoľvek zo Strán môže Zmluvu vypovedať, a to aj bez udania dôvodu. Výpoveď musí byť písomná.

Výpovedná doba je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď

doručená druhej Strane.

7.3 Ak niektorá zo Strán vypovie Zmluvu, Zmluva zaniká uplynutím výpovednej doby. Po ukončení Zmluvy výpoveďou nie

je možné vykonávať ďalšie Objednávky, avšak Objednávky zadané pred uplynutím výpovednej doby sa budú naďalej

spravovať ustanoveniami Zmluvy.

8. Článok 8 Reklamácia

8.1 Práva a povinnosti Strán týkajúce sa práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi

predpismi, a to najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa. Poskytovateľ

pre tieto prípady prijala nasledovný reklamačný poriadok.

8.2 Poskytovateľ zodpovedá za to, že ním poskytované služby Osobnej starostlivosti budú spĺňať požiadavky na kvalitu

ponúkaných služieb Osobnej starostlivosti zodpovedajúce povahe poskytovaných služieb Osobnej starostlivosti a že budú

spĺňať štandardy kvality a legislatívne požiadavky.

8.3 Klient je oprávnený reklamovať vady a nedostatky týkajúce sa najmä:

a) kvality poskytovaných služieb Osobnej starostlivosti;

b) Odplaty, ak sa Klient odôvodnene domnieva, že Odplata nezodpovedá Cenníku;

c) neposkytnutia služieb Osobnej starostlivosti riadne a včas z dôvodov na strane Poskytovateľa.

8.4 Klient berie na vedomie, že okrem prípadov osobitne upravených v Zmluvných podmienkach nie je oprávnený domáhať

sa nárokov z vád poskytovaných služieb Osobnej starostlivosti, ak (i) služby Osobnej starostlivosti neboli poskytnuté vôbec

alebo neboli poskytnuté riadne, včas a v požadovanej kvalite z dôvodov, za ktoré Poskytovateľ nezodpovedá, t. j. z dôvodu

objektívnej prekážky pri poskytovaní služieb Osobnej starostlivosti, (ii) neposkytnutie služieb Osobnej starostlivosti alebo

neposkytnutie služieb Osobnej starostlivosti riadne, včas a v požadovanej kvalite bolo spôsobené z dôvodov na strane

Klienta alebo tretej osoby, (iii) Klient nedodržal a/alebo porušil Zmluvné podmienky a/alebo pokyny Poskytovateľa, prípadne

jeho pracovníkov, (iv) Klient poskytol v rámci rezervácie a Objednávky nesprávne, neúplné, alebo zavádzajúce informácie,

(v) nastala okolnosť vylučujúca zodpovednosť Poskytovateľa a/alebo bolo vydané rozhodnutie štátneho orgánu alebo

príslušného orgánu verejnej moci, pre ktoré nie je možné služby Osobnej starostlivosti poskytnúť vôbec alebo riadne, včas a v

požadovanej kvalite.

8.5 Klient je povinný reklamovať vady a nedostatky v zmysle tohto článku Zmluvných podmienok bez zbytočného odkladu

po tom, ako ich mohol zistiť pri náležitej pozornosti, najneskôr však do 30 dní odo dňa poskytnutia služieb Osobnej

starostlivosti, inak právo Klienta na oznámenie vád a nedostatkov zaniká. Poskytovateľ je povinný vydať Klientovi potvrdenie

o uplatnení Reklamácie, ktoré zašle Klientovi ihneď po uplatnení Reklamácie.

8.6 Klient môže oznámiť vady v zmysle odseku 8.3. buď písomne na adresu sídla Poskytovateľa, alebo e-mailom. V

reklamácii Klient:

a) uvedie svoje kontaktné údaje;b) podrobne popíše vadu a nedostatok poskytovaných služieb Osobnej starostlivosti;

c) pripojí prípadné dôkazy odôvodňujúce jeho nárok.

8.7 Poskytovateľ alebo ním poverený pracovník (alebo iná určená osoba) je povinný poučiť Klienta o jeho právach pri uplatnení

reklamácie v rozsahu podľa Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa a na základe rozhodnutia Klienta,

ktoré z týchto práv uplatňuje, Poskytovateľ určí spôsob vybavenia Reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch

pracovných dní od prijatia rozhodnutia Klienta a v odôvodnených prípadoch vzhľadom na rozsah a závažnosť najneskôr

do 30 dní od prijatia rozhodnutia Klienta. V prípade, ak:

a) ide o odstrániteľnú vadu služieb Osobnej starostlivosti, má Klient právo požadovať od Poskytovateľa bezplatné, včasné

a riadne odstránenie vady alebo primeranú zľavu z Odplaty;

b) ide o neodstrániteľnú vadu služieb Osobnej starostlivosti, má Klient právo požadovať od Poskytovateľa bezplatné

poskytnutie služieb Osobnej starostlivosti, alebo odstúpenie od Zmluvy a vrátenie zaplatenej Odplaty;

c) ide o opakovanú odstrániteľnú vadu alebo väčší počet vád, má Klient právo požadovať od Poskytovateľa primeranú zľavu

z Odplaty alebo odstúpenie od Zmluvy.

8.8 Poskytovateľ je v lehote na vybavenie Reklamácie povinný vydať Klientovi písomný doklad o vybavení Reklamácie.

8.9 Klient nemá práva z vadného plnenia ohľadom vady či poškodenia, ktoré vznikli až po poskytnutí služieb Osobnej

starostlivosti inak ako v dôsledku porušenia povinností Poskytovateľa. O vybavení nároku informuje Poskytovateľ Klienta v lehote

na vybavenie Reklamácie, rovnakým spôsobom, akým bola Reklamácia uplatnená Klientom.

9. Článok 9 Riešenie sporov

9.1 Strany sa zaväzujú vynaložiť všetko úsilie aby urovnali všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou,

zmierlivo.

9.2 Klient má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým

Poskytovateľ vybavil jeho Reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva. Ak Poskytovateľ na takúto

žiadosť Klienta odpovie zamietavo alebo ak na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa odoslania žiadosti, Klient je oprávnený podať

návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v súlade so Zákonom o ADR subjektu alternatívneho riešenia sporov zo

Zoznamu subjektov ADR Ministerstva hospodárstva Slovenskej Republiky. Návrh môže Klient podať spôsobom určeným

v ustanoveniach § 12 Zákona o ADR; na podanie návrhu môže Klient využiť aj formulár, ktorého vzor je dostupný aj na

webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Možnosť

obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá

9.3 Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobne na Slovenskú obchodnú inšpekciu je:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava , odbor výkonu

dozoru, e-mail: ba@soi.sk;

a pre alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov:

Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, e-mail: ars@soi.sk, webová adresa: www.soi.sk.

9.4 Kontaktným miestom podľa Nariadenia o riešení spotrebiteľských sporov online je Európske spotrebiteľské centrum

Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A, 827 15 Bratislava 212, Slovenská republika, e-mail:

eccnet_sk@ec.europa.eu, https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK,

telefonický kontakt: +421 905 528 477, .

10. Článok 10 Vyššia moc a zmena okolností

10.1 Okolnosti, ktoré sa stanú bez ohľadu na činnosť a vôľu Strán, sú neodvrátiteľné a/alebo neprekonateľné a ktoré majú vplyvna plnenie ktorejkoľvek zo Zmlúv, a v dobe uzatvorenia Zmluvy nebolo možné rozumne predpokladať alebo predvídať, sa

považujú za okolnosti Vyššej moci.

10.2 Okolnosťami Vyššej moci môže byť najmä vojna alebo vojnová situácia, blokáda, povstanie, vzbura, občianske nepokoje,

vyvlastnenie, zabavenie alebo znárodnenie, blokáda dopravných trás, štrajk, ekologické katastrofy, neobvyklé záplavy,

zemetrasenie, sucho či epidémia; naopak situácia spojená so šírením pandémie vírusu SARS-CoV-2 (Covid-19) sa

nepovažuje za okolnosť Vyššej moci, prejavom Vyššej moci v tejto súvislosti však môžu byť obmedzenia ustanovené verejnými

orgánmi, ktoré budú mať vplyv na plnenie Zmluvy.

10.3 Žiadna zo Strán nie je zodpovedná za neplnenie alebo chybné či oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich

z relevantnej Zmluvy, ak je to spôsobené okolnosťami Vyššej moci na strane dotknutej Zmluvnej strany.

10.4 Každá zo Strán je povinná druhej Zmluvnej strane bezodkladne prostredníctvom e-mailovej správy oznámiť vznik

okolností Vyššej moci, ich povahu, očakávaný vplyv na plnenie ich povinností podľa relevantnej Zmluvy a predpokladané

trvanie Vyššej moci, prípadne ich ukončenie.

10.5 Každá zo Strán vynaloží všetko potrebné úsilie na to, aby minimalizovala akékoľvek oneskorenie plnenia relevantnej

Zmluvy v dôsledku okolností Vyššej moci.

10.6 Ak sa po uzatvorení Zmluvy zmenia okolnosti, ktoré predchádzali uzatvoreniu tejto Zmluvy do takej miery, že sa jej

plnenie stane pre Poskytovateľa ťažšie, najmä v prípade zvýšených nákladov Poskytovateľa na plnenie, má Poskytovateľ

vo vzťahu k takejto Zmluve právo domáhať sa voči Klientovi obnovenia rokovania o Zmluve, pokiaľ (i) Poskytovateľ zmenu

nemohol rozumne predpokladať ani vylúčiť a (ii) k zmene došlo až po uzatvorení Zmluvy alebo sa Poskytovateľovi stala

známou až po uzatvorení Zmluvy. Poskytovateľ je v takom prípade oprávnený odstúpiť od Zmluvy.

11. Článok 11 Komunikácia a doručovanie

11.1 Pokiaľ nie je v Zmluvných podmienkach uvedené inak, akékoľvek oznámenia, žiadosti a iné dokumenty alebo

informácie určené druhej Strane alebo vyžadované Zmluvnými podmienkami a akákoľvek iná komunikácia medzi Stranami

bude v Slovenskom jazyku a bude doručená druhej Strane jedným z nasledovných spôsobov:

a) e-mailom na zodpovedajúcu e-mailovú adresu druhej Strany v zmysle Zmluvných podmienok, ak je to možné, s

požiadavkou na oznámenie o doručení;

b) doporučenou poštou s doručenkou;

c) kuriérskou službou, ktorá umožňuje overenie doručenia.

11.2 Správa zaslaná vyššie uvedeným spôsobom sa považuje za doručenú Strane, ktorá je adresátom:

a) v prípade doručenia e-mailom dňom prijatia potvrdenia o úspešnom doručení e-mailovej správy (alebo rovnocenného

dokladu), alebo ak správa nebola odoslaná s požiadavkou na oznámenie o doručení, uplynutím nasledujúceho dňa

po odoslaní správy;

b) v prípade doručenia poštou dňom prevzatia správy; ak Strana, ktorá je adresátom správu neprevezme alebo

odmietne prevziať, alebo jej z iných dôvodov nie je možné správu doručiť, považuje sa správa za doručenú uplynutím

desiateho pracovného dňa po odoslaní správy;

c) v prípade doručenia kuriérskou službou dňom prevzatia správy; ak Strana, ktorá je adresátom Správu neprevezme

alebo odmietne prevziať, alebo jej z iných dôvodov nie je možné správu doručiť, považuje sa Správa za doručenú uplynutím

desiateho pracovného dňa po odovzdaní správy kuriérskej službe.

11.3 Ak to povaha doručovaných informácií umožňuje a ak je to účelné, môžu v bežných záležitostiach Strany komunikovať

aj iným spôsobom, napríklad osobne, telefonicky alebo prostredníctvom SMS. V prípade osobnej a telefonickej komunikácie

sa správy považujú za doručené okamžite a v prípade komunikácie cez SMS momentom doručenia SMS prijímajúcej Strane.11.4 Strany sa dohodli, že akákoľvek komunikácia týkajúca sa zmeny či ukončenia Zmluvy musí byť druhej Strane doručená

písomne, a to buď doporučenou poštou s doručenkou, alebo kuriérskou službou, ktorá umožňuje overenie doručenia.

12. Článok 12 Kontaktné údaje poskytovateľa

12.1 Kontaktné údaje Poskytovateľa sú nasledovné:

a) Zákaznícka telefónna linka: +421 02 52 62 52 01 ;

b) E-mailová adresa: recepcia@solem.sk;

c) Webová stránka: www.solem.sk.

13. Článok 13 Záverečné ustanovenia

13.1 Strany sa dohodli, že ak vzťahy založené Zmluvou obsahujú zahraničný prvok, tak sa riadia slovenským právom. Týmto

nie sú dotknuté práva Klienta vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

13.2 Ak je niektoré z ustanovení Zmluvy (vrátane Zmluvných podmienok) neplatné alebo neúčinné alebo sa takým stane,

tak namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktorých zmysel sa neplatnému či neúčinnému ustanoveniu čo

najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení

Zmluvy.

13.3 Klient berie na vedomie, že všetky práva k internetovej stránke www.solem.sk najmä autorské práva k obsahu,

rozloženiu stránky, fotografiám, videám, grafike, ochranným známkam, logám a k ďalšiemu obsahu a prvkom patria

prevádzkovateľovi tejto internetovej stránky. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať a zasahovať do internetovej

stránky www.vaslekar.sk alebo jej časti bez súhlasu vykonávateľa autorských práv.

13.4 Klient súhlasí, že Poskytovateľ je oprávnený faktúry (vrátane ich príloh) vyhotovovať v elektronickej forme a zasielať

ich Klientovi na e-mailovú adresu, ktorú Klient uviedol v tejto Zmluve. Klient je povinný bezodkladne písomne informovať

Poskytovateľa o akejkoľvek zmene, ktorá má vplyv na vzájomnú komunikáciu prostredníctvom elektronických prostriedkov

(najmä o zmene e-mailovej adresy Klienta určenej na zasielanie elektronických faktúr). Poskytovateľ nezodpovedá za

poškodenie alebo neúplnosť údajov spôsobených poruchou počas doručovania prostredníctvom internetu, za škodu

spôsobenú z dôvodu nekvalitného internetového pripojenia alebo za škodu spôsobenú z akejkoľvek nemožnosti Klienta pripojiť

sa na internet. V prípade omeškania Poskytovateľa s doručením faktúry Klientovi sa Klient nedostáva do omeškania s úhradou

príslušných fakturovaných plnení a Poskytovateľovi nevzniká akýkoľvek nárok na úroky z omeškania. O dobu omeškania s

doručením faktúr sa posúva aj deň splatnosti príslušnej faktúry.

13.5 Zodpovednosť za škodu sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Poskytovateľ zodpovedá za škodu

spôsobenú Klientovi porušením povinností podľa Zmluvy, avšak táto zodpovednosť je vo vzťahu k jednotlivým Objednávkam

obmedzená najviac do výšky Odplaty zaplatenej Klientom vo vzťahu k Objednávke, ktorej sa porušenie povinností dotýka.

13.6 Aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam, Klient prehlasuje, že si je vedomý, že Poskytovateľ nie je zodpovedný za

žiadnu škodu spôsobenú prípadným nesprávnym poskytnutím zdravotnej starostlivosti niektorým z Partnerov.

13.7 Strany sa dohodli, že Poskytovateľ môže zmeniť Zmluvné podmienky bez osobitnej dohody s Klientom, ak sú v prospech

Klienta, alebo aj v prípade zmeny právnych predpisov a právnych aktov; o vykonaní takýchto zmien Poskytovateľ Klienta

bezodkladne informuje doručením oznámenia o zmene Zmluvných podmienok s odkazom na ich znenie zverejnené na

internetovej stránke www.solem.sk. Zmeny Zmluvných podmienok vykonané týmto postupom sú voči Klientovi účinné

doručením oznámenia o ich zmene.

13.8 Poskytovateľ je oprávnený vykonať jednostranné zmeny Zmluvných podmienok aj ak sú v neprospech Klienta, takétozmeny je však povinný Klientovi písomne oznámiť vopred, a to najneskôr 30 dní pred ich účinnosťou, ktorú určí v

oznámení, spolu s odkazom na ich znenie zverejnené na internetovej stránke www.solem.sk, prípadne aj zaslaním ich

znenia na e-mailovú adresu Klienta. Ak Klient so zmenou Zmluvných podmienok nesúhlasí, má právo z tohto dôvodu

odstúpiť od Zmluvy do 30 dní od doručenia oznámenia tejto zmeny; ak Klient v tejto lehote od Zmluvy neodstúpi alebo sa

s Poskytovateľom nedohodne inak, platí, že uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy súhlasí so zmeneným znením

Zmluvných podmienok.

Zmluvné podmienky sú účinné od 1. marca 2024PRÍLOHA Č. 2 ZMLUVY O POSKYTOVANÍ OSOBNEJ STAROSTLIVOSTI

Špecifikácia Klientom vybratého Programu Osobnej starostlivosti

Produkt Osobnej

starostlivosti:

Odplata za vybratý

Produkt Osobnej

starostlivosti

Posledný deň platnosti

Produktu:

Rozsah služieb Osobnej

starostlivosti poskytovaných

v rámci vybratého Programu

osobnej starostlivostiPRÍLOHA Č. 3 ZMLUVY O POSKYTOVANÍ OSOBNEJ STAROSTLIVOSTI

Vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy

Vzhľadom na to, že nemám záujem, aby mi naďalej boli poskytované služby Osobnej starostlivosti základe Zmluvy

o poskytovaní služieb osobnej starostlivosti, uzatvorenej dňa _____________________ medzi nasledovnými zmluvnými

stranami:

1. Solem Clinic, s.r.o., so sídlom Tomášikova 28/B, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika,

IČO: 538 35 719, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 153279/B,

(ďalej len „Poskytovateľ“) a Klientom:

2. meno a priezvisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. trvalé bydlisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(ďalej len „Zmluva“);

dovoľujem si vám oznámiť, že v zmysle ustanovení § 8 ods. 1 Zákona o obchodoch na diaľku týmto odstupujem od Zmluvy

uzatvorenej medzi mnou a Poskytovateľom.

V Bratislave dňa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

meno, priezvisko a podpis klienta

(iba ak sa formular podáva v listinnej podobe)